Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Zrozumieć adaptację do zmian klimatu – poradnik

Krótki poradnik wyjaśniający czym są zmiany klimatyczne i jak można im przeciwdziałać, przygotowany przez zespół NFOŚiGW. Zapraszamy do zapoznania się.

Cel programu

1) Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” ) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

2) Upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu poprzez wybór w drodze konkursu najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Treść programu priorytetowego:

adaptacja_do_zmian_klimatu_oraz_ograniczanie_skutkow_zagrozen_srodowiska.pdf
adaptacja_do_zmian_klimatu_oraz_ograniczanie_skutkow_zagrozen_srodowiska.pdf - (933,92 KB) Treść programu: Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Część 1) Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

  • pożyczka
  • przekazanie środków
  • dotacja

 Beneficjenci

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • służby ratownicze będące państwowymi jednostkami budżetowymi wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska
  • spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, państwowe osoby prawne
  • państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania w celu walki z COVID-19

Część 2) Miasto z Klimatem - "zielono-niebieska infrastruktura" (przeznaczona dla gmin)

Informacje szczegółowe

ikonka e-mail Koordynator programu Robert Markiewicz
Robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl

Z-ca koordynatora

Andrzej Sidorski     
Andrzej.Sidorski@nfosigw.gov.pl  

ikonka telefon I Wydział Wdrażania Projektów

660 400 456

22-45-90-314
22-45-90-759

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.