Ochrona powierzchni ziemi

Cel programu

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z powodu COVID-19 w Polsce, NFOŚiGW może zaakceptować złożenie uzupełnień do wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 2.2 Ochrona powierzchni ziemi złożonych:

  • do 40 dni po upływie terminu wskazanego w piśmie do Wnioskodawcy ws. uzupełnienia wniosku
  • w formie odmiennej od wskazanej w regulaminie naboru - pisemnie lub za pośrednictwem nośników elektronicznych

Cel programu

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz
z usuwaniem odpadów.

Program składa się z dwóch części:

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Część 2) Remediacja powierzchni ziemi obiętych szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym 

Treść programu:

Aktualizacja programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”:

2__2_program_ochrona_powierzchni_ziemi_teskt_jednolity_02.01.2019.pdf
2__2_program_ochrona_powierzchni_ziemi_teskt_jednolity_02.01.2019.pdf - (602,58 KB) Treść programu Ochrona powierzchni ziemi - Część 1) 2)

Część 1)   Rekultywacja terenów zdegradowanych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

  • dotacja;
  • pożyczka.

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Katarzyna Baranowska
e-mail: Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 598
Z-ca koordynatora

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-879


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Dokumenty

zasady_2016.04.22.pdf
zasady_2016.04.22.pdf - (168,88 KB) Zasady

Część 2) Remediacja powierzchni ziemi objętych szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe

Beneficjenci

  • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (RDOŚ)Informacje szczegółowe

Koordynator programu

Katarzyna Baranowska
e-mail: Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 598

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.