Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 • Obecnie są prowadzone nabory wniosków :

  Nabór II dotyczy wniosków o dofinansowanie organizacji konferencji, termin naboru 28.05.2018 r.-21.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji:

  Nabór III dotyczy wniosków o dofinansowanie na wyposażenie i doposażenie oraz adaptację, remont i rozbudowę centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska
  i zrównoważonego rozwoju, mających wpływ na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej obiektu lub regionu w dostosowaniu do odbiorców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, termin naboru 11.06.2018 r. - 21.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji:

  Nabór IV dotyczy wniosków o dofinansowanie zadań wskazanych przez Ministra Środowiska zgodnie z pkt 7.5 programu priorytetowego Edukacja ekologiczna: ppkt 1) kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i Internetu; ppkt 2) aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju; ppkt 3) kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, z wyłączeniem konferencji oraz studiów podyplomowych jako samodzielnych działań, dla których ogłoszono/planuje się ogłoszenie odrębnych naborów, termin naboru 11.06.2018 roku- 21.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji:

 • Maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW wynosi 100% i jest przewidziany dla parków narodowych. Dotacja do 95% kosztów kwalifikowanych może być udzielona dla podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć
  o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwegods. środowiska. Dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych jest przewidziana dla podmiotów posiadających status organizacji pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż parki narodowe. Pozostałe podmioty mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych.

  Reasumując, w trwających aktualnie w 2018 r. naborach II, III, IV dofinansowanie przedsięwzięć wynosi w:

  • II naborze:
   • do 100% kosztów kwalifikowalnych dla parków narodowych,
   • do 90% kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów posiadających status organizacji pozarządowej, zgodnie z art. 3  ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki narodowe,
   • do 70% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów.
  • III i IV nabór: do 95 % kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z zapisami programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna (pkt 7.2) wnioskodawcy ubiegający się
   o dofinansowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla polityki Ministra do spraw środowiska mogą się ubiegać do 95% kosztów kwalifikowalnych niezależnie od osobowości prawnej

  Program Priorytetowy Edukacja Ekologiczna nie określa maksymalnej wartości projektu.

 • Podmiot wnioskujący może składać wnioski w dwóch różnych naborach. Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków w ramach każdego naboru pod warunkiem, że każdy z nich dotyczy dofinansowania innego przedsięwzięcia i innej formy dofinansowania (Rozdział II pkt 9 Regulaminu naborów wniosków o dofinansowanie).

 • W przypisie do tabeli Kryteria dostępu programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna wskazano wymóg, aby w przypadku wniosków składanych w ramach rodzaju przedsięwzięć 4) Budowa rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej oraz 3) Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (w przypadku konferencji lub studiów podyplomowych z zakresu ochrony środowiska), wniosek uzyskał pozytywną opinię Ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia.

  W przypadku wniosków składanych w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna, w 2018 r. wymagana jest pozytywna opinia Ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zasadności realizacji projektu.

  W ramach III i IV naboru wniosków w 2018 r., wymagane jest wskazanie/rekomendacja Ministra właściwego ds. środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania (nabory te dotyczą przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska).

 • W ogłoszeniach o naborach umieszczonych na stronie internetowej NFOŚiGW w bezpośredniej lokalizacji:

  Wskazano, jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • W przypadku gdy wnioskowane dofinansowanie stanowi, w całości lub w części, pomoc publiczną dla wnioskodawcy (lub partnerów, jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie), warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie przez wnioskodawcę/partnerów zarówno zgodności wnioskowanego dofinansowania z programem priorytetowym, warunkami naboru, jak i zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Jeśli chodzi o weryfikację dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej dotyczy ona wyłącznie kwoty dofinansowania stanowiącej pomoc publiczną i dla każdego zidentyfikowanego beneficjenta pomocy ocena przeprowadzana jest oddzielnie. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają przepisy dotyczące pomocy de minimis. Dopuszczalna wielkość pomocy de minimis ograniczona jest kwotowo, a limit jaki nie może zostać przekroczony liczony jest dla okresu trzech lat kalendarzowych (rok udzielenia dofinansowania NFOŚiGW oraz dwa lata poprzedzające). W przypadku gdy łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej oraz wnioskowanej w NFOŚiGW, dla danego beneficjenta pomocy publicznej, przekracza dopuszczalny limit skutkuje to koniecznością stosownego obniżenia kwoty dofinansowania. Informacje nt. pomocy de minimis, w tym obowiązujących limitów, są dostępne na stronie internetowej w bezpośredniej lokalizacji:

  http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/pomoc-publiczna/przeznaczenie/pomoc-de-minimis/.

 • Uprzejmie informuję, że zgodnie z pkt 2.5 Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowanych „Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy Beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Beneficjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia będzie miał/nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją przedsięwzięcia.” (Wytyczne dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW w bezpośredniej lokalizacji:

  • http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/)

  Ponadto, jeżeli Wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia chociaż części podatku VAT, to wówczas podatek ten nie może być kwalifikowany w projektach finansowanych ze środków NFOŚiGW. Nadmienię, że zgodnie z pkt. 6 ppkt 2b) programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, podmiotem upoważnionym do ponoszenia kosztów kwalifikowanych, refundowanych ze środków NFOŚiGW jest wyłącznie Beneficjent.

.