IV Konkurs 2015

WYNIKI NABORU: w wyniku oceny merytorycznej pozytywną ocenę uzyskał jeden wniosek (64 pkt)-makroregion 4 (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie), złożony przez Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny, na przedsięwzięcie: TERMOzmiana - program aktywnej edukacji ekologicznej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynków jednorodzinnych, poprawiającej efektywność energetyczną, komfort mieszkańców oraz zmniejszającą oddziaływanie na środowisko naturalne.


  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  IV naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2015 r.
 

Termin składania wniosków: od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r.

Alokacja środków: 2 500 000 zł (dotacja) + 300 000 zł (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego).

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – potrzeby środowiskowe, społeczne i ekonomiczne

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z WARUNKAMI NABORU (IV KONKURS 2015) , gdzie zamieszczono szczegółowe informacje  (tematyka szczegółowa, rodzaj przedsięwzięcia, wnioskodawcy, grupy celowe, zasięg, alokacja - dotacje, maksymalna przewidywana liczba dofinansowanych przedsięwzięć, lista załączników).

  • Załączniki formalno-prawne oraz finansowe należy składać zgodnie z obowiązującą formą prawną jako załączniki "Inne dokumenty finansowe" i "Inne dokumenty prawne".
  • Załączniki merytoryczne oznaczone "jeśli dotyczy" nalezy składać wówczas, gdy wniosek przewiduje realizację danego działania.
     
  • Jeden podmiot w danym naborze moze złożyć JEDEN wniosek o dotację( i ew. JEDEN odpowiadający mu wniosek o pożyczkę na wkład własny).
     
  • W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

UWAGA:

UWAGA: w przypadku wniosku składanego w formie papierowej, wniosek w wersji papierowej i elektronicznej w GWD musi być IDENTYCZNY, natomiast dopuszcza się złożenie załaczników: w wersji papierowej i elekronicznej (IDENTYCZNE) bądź TYLKO w wersji elektronicznej w GWD. Tym samy nie dopuszcza się składania załączników WYŁACZNIE w wersji papierowej.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Uwaga

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową: programem priorytetowym, Regulaminem konkursu, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.
Zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się błędy popełniane przez Wnioskodawców:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,664,najczesciej-popelniane-bledy-przez-wnioskodawcow.html

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, błędne wydrukowanie formularza wniosku wraz z załącznikami, nieterminowe dostarczenie papierowej wersji wniosku do kancelarii, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z naborem i oceną wniosków (w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu konkursu, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu konkursu.

.