I Konkurs - 2011

W ramach I naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć Programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna wpłynęło 231 wniosków, w tym:

  • 24 wnioski złożone przez podmioty z sektora finansów publicznych;
  • 207 wniosków złożonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej nabór wniosków odbył się w terminie 01.02.2011 r. – 21.02.2011 r.
Planowana alokacja środków na realizację przedsięwzięć w zgłaszanych do dofinansowania
w I konkursie wynosiła łącznie dla konkursu – 46 000 tys. zł
w tym:

  • dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych – 6 900 tys. zł
  • dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – 39 100 tys. zł

Poniżej prezentujemy listy rankingowe:

.