Aktualności

Prawie 1,1 mln zł z NFOŚiGW na dwa projekty edukacyjne

09-10-2020, 13:13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże niemal 1,1 mln zł dotacji na akcje edukacyjne m.in. dla samorządów i liderów lokalnych oraz dla młodzieży szkolnej i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Inicjatywy dwóch Stowarzyszeń: Biorecykling” i „Z Serca”, swoim zasięgiem obejmą ok. 110 tys. osób w całej Polsce.

Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling” na projekt pn. „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów”, którego koszt całkowity to ok. 960 tys. zł, otrzyma dotację ponad 870 tys. zł. Przewidziane aktywności obejmą zasięgiem niemal 93 tys. osób.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy teoretycznej oraz dobrych praktyk dotyczących selektywnej zbiórki bioodpadów i ich recyklingu. Wśród zaplanowanych aktywności odbędą się szkolenia dla samorządów gminnych w całej Polsce. Ma zostać wydana też książka pt. „Bioodpady – dobre praktyki selektywnej zbiórki i recyklingu”, która będzie nieodpłatnie rozdystrybuowana do urzędów gminnych. Eko-przedsięwzięcie obejmuje też powstanie portalu Biorecykling.org oraz opracowanie i udostępnienie dwóch filmów edukacyjnych.

Z kolei projekt Stowarzyszenia „Z Serca” pn. „Poznaję, szanuję, chronię”, o koszcie całkowitym ok. 230 tys. zł, uzyska dotację w wysokości ok. 220 tys. zł. Akcja edukacyjna obejmie zasięgiem ponad 16 tys. osób.

W ramach inicjatywy dwa Centra Edukacji Ekologicznej – działające przy placówkach szkolnych w Pułtusku w woj. mazowieckim i w Lipnie w woj. kujawsko-pomorskim – przeprowadzą warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych z powiatu lipnowskiego i pułtuskiego. Zaplanowano: kilka programów tematycznych (ochrona atmosfery i klimatu, gospodarka odpadami, ochrona krajobrazu, ochrona wód i gospodarka wodna), kilkanaście konkursów popularyzujących wiedzę ekologiczną, a także akcje ekologiczne (sadzenie lasu, zbiórka elektrośmieci, makulatury oraz włączenie się w „Sprzątanie świata – Polska”), festyn „Dzień ekologa” oraz szkolenia i konferencje skierowane do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Zostaną również przygotowane wydawnictwa i zakupione pomoce dydaktyczne, m.in. zestawy do badania stanu wody, powietrza czy poziomu hałasu.

Główne cele prowadzonych działań to upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa (w tym szczególnie dzieci i młodzieży) oraz aktywizacja społeczna i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywy obydwu Stowarzyszeń zostaną zakończone wiosną 2021 r., a na ich dofinansowanie pozwolił program priorytetowy NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”.

 

.