Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2021

18-01-2021, 08:44

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020;
-  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014 - 2021;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

 

Stan na dzień  18.01.2021 r.

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór/program Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2020
1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych 
Katarzyna Paprocka
katarzyna.paprocka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-573

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 22.12.2023 r.

ciągły 2017-03-01 2023-12-22 27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-546

Nabór ogłoszony w 2017 r.

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 18.12.2020 r. na 22.12.2023 r.

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza

ciągły 2017-03-01 2023-12-22 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2020-08-24 2022-06-30 51/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-Instytucje pełniące funkcje BŻ-dotacja
52/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-Instytucje pełniące funkcje BŻ-pożyczka
53/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-selektywna zbiórka-dotacja
54/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-selektywna zbiórka-pożyczka
55/NC/OZ/2.1/2020/cz.1-ASF
trwa nabór wniosków  
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2020-08-24 2022-06-30 56/NC/OZ/2.1/2020/cz.2-instalacje-dotacja
57/NC/OZ/2.1/2020/cz.2-instalacje-pożyczka
trwa nabór wniosków  
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320
 
PJB 2021-01-11 2021-02-01 83/PJB/OZ/2.1/2020/cz.3-wnioski na 2022 trwa nabór wniosków  
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 4) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych.

PJB 2021-01-11 2021-02-01 84/PJB/OZ/2.1/2020/cz.4-wnioski na 2022 trwa nabór wniosków
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 4) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530
 
ciągły 2020-08-24 2022-06-30 58/NC/OZ/2.1/2020/cz.4-BDO trwa nabór wniosków
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598

 
ciągły 2020-08-17 2021-06-30  48/NC/OZ/2.2/2020/cz.1-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Remediacja powierzchni ziemi objętych szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym
Katarzyna Baranowska
katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-598

Przekazanie środków pjb.

 

 

   
PJB 2021-01-04 2021-02-01 80/PJB/OZ/2.2/2020/cz.2-wnioski na 2022 trwa nabór wniosków
2.3 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-587
 
ciągły 2020-10-30 2021-12-30   66/NC/OZ/2.3/2020/POIiŚ trwa nabór wniosków
2.5 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856

UWAGA!
Zmiana terminu zakończenia naboru
z 23.12.2022 r. na 23.12.2026 r.

ciągły 2019-10-14 2026-12-23 74/NC/FG/2.5/2019/DOTACJA
75/NC/FG/2.5/2019/POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.5 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju 
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-856

Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych

PJB 2021-01-02 2021-02-01  73/PJB/FG/2.5/2020/wnioski na 2022 trwa nabór wniosków
2.6 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-952
 
ciągły  2019-07-15  2026-12-30 57/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-DOTACJA
58/NC/KO/2.6/2019/górnictwo-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.6 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-952
Przekazanie środków pjb.
PJB 2021-01-02 2021-02-01  75/PJB/KO/2.6/2020/wnioski na 2022 trwa nabór wniosków
3.1 Czyste Powietrze Nabór wniosków prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
ciągły 2018-09-19 2027-06-30
3.9 Ochrona atmosfery
Zielony transport publiczny” (Faza I)
ztp@nfosigw.gov.pl  
ciągły 2021-01-04 2021-12-15   70/NC/OA/3.9/2020/ztp-DOTACJA
  71/NC/OA/3.9/2020/ztp-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-580
Przekazanie środków pjb.
PJB 2021-01-02 2021-02-01  79/PJB/OP/4.1/2020/wnioski na 2022 trwa nabór wniosków
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 967
Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 969
Malwina Bartosińska
malwina.bartosinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 968

dotacja
ciągły  2019-05-08 2023-12-29 34/NC/NE/5.1/2019/cz.1-DOTACJA trwa nabór wniosków
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 967
Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 969
Malwina Bartosińska
malwina.bartosinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 95 968
Przekazanie środków pjb.
PJB 2021-01-02 2021-02-01  72/PJB/NE/5.1/2020/cz.1-wnioski na 2022 trwa nabór wniosków
5.3 Międzydziedzinowe
Wspieranie działalności monitoringu środowiska
Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-351
Przekazanie środków pjb.
PJB 2021-01-02 2021-02-01  76/PJB/MN/5.3/2020/wnioski na 2022 nabór planowany

5.4
część 1

Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska

Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314

Andrzej Sidorski     
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl 
telefon: 22 45-90-759
 
ciągły 2019-02-01 2021-12-17  12/NC/NZ/5.4/2019/POŻYCZKA trwa nabór wniosków
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska - finansowanie retencji na wsi
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314

Andrzej Sidorski     
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl 
telefon: 22 45-90-759
 
ciągły 2020-07-22 2021-12-17  47/NC/NZ/5.4/2020/DOTACJA – RETENCJA NA OBSZARACH WIEJSKICH trwa nabór wniosków  
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314
Przekazanie środków pjb.
PJB 2021-01-04 2021-02-01 82/PJB/NZ/5.4/2020/cz.1-wnioski na 2022 trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-354

Dorota Starczewska
dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-886
Przekazanie środków pjb.
PJB 2021-01-02 2021-02-01  69/PJB/EE/5.5/2020/I nabór-wnioski na 2022 trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-193
Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE.
ciągły  2019-08-01 2021-12-28  71/NC/UR/5.6/2019/LIFE-POŻYCZKI trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

Nabór podstawowy/uzupełniający dla wniosków o współfinansowanie projektów (tradycyjnych i zintegrowanych) składanych
w ramach Programu LIFE (Nabór LIFE/KE 2020)
ciągły 2020-05-04 2021-12-30     34/NC/UR/5.6/2020/LIFE-DOTACJA trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-561

Anna Dmitruk-Wawrzynowska
anna.dmitruk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-402

Przekazanie środków pjb.

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych

PJB 2021-01-02 2021-02-01 78/PJB/UR/5.6/2020/wnioski na 2022 trwa nabór wniosków
5.8 Międzydziedzinowe
5.8. Energia Plus 
Barbara Wojciechowska
energia.plus@nfosigw.gov.pl
 
ciągły 2020-10-01 2021-12-17  62/NC/OA/5.8/2020/Energia Plus-Nabór II  trwa nabór wniosków
5.9 Międzydziedzinowe
Ciepłownictwo powiatowe
Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-259
 
Wiesław Jamiołkowski
wieslaw.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon 22 45-90-255
 
ciągły 2020-10-01 2021-12-17  63/NC/OA/5.9/2020/Ciepłownictwo Powiatowe-Nabór II  trwa nabór wniosków
5.12
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Dominik Pióro
dominik.pioro@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-400
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-04-03 2022-12-29    31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
5.13
część 2
Międzydziedzinowe
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
 
ciągły 2020-12-28 2021-01-15   77/NC/UR/5.13/2020/cz.2-OSP  nabór zakończony
5.22 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
tel: (+48 22) 45-90-949

Kontakt w sprawie naboru: mfeog_energia@nfosigw.gov.pl

 
ciągły 2020-04-03 2024-12-31 23/NC/UR/5.22/2020/NGO-FMG trwa nabór wniosków
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014 - 2021
7.4.1.4 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie:  Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy leśnej i biomasy rolnej w postaci pelletu
Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
tel: (+48 22) 45-90-949
UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 08.01.2021 r. na 29.01.2021 r.
konkurs  2020-11-09 2021-01-29  64/I/FN/7.4/2020/pellet trwa nabór wniosków
7.4.2.1 Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Działanie: Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)
Sylwia Makulec-Staszewska,
sylwia.makulec@nfosigw.gov.pl
telefon.: (+48 22) 45-90-877; 724-700-894

UWAGA!
zmiana terminu zakończenia naboru
z 30.10.2020 r. na 31.12.2020 r.

kolejna zmiana terminu zakończenia naboru z 31.12.2020 r. na 31.03.2021 r.

konkurs 2020-07-01 2021-03-31  36/I/FN/7.4/2020/geotermoa trwa nabór wniosków

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna